А. Подготвителни дейности

ДЕЙНОСТ А1: Анализ на програмите за управление на качеството на атмосферния въздух и набиране на допълнителна информация

 • Извършване на анализ и оценка на Програмите за управление на качество на атмосферния въздух на шестте общини.
 • Закупуване и инсталиране на оборудване за мониторинг на качеството на въздуха в шестте общини.
 • Създаване на база данни, съдържаща събраната информация.
 • Изготвяне на Наредба за обхвата и съдържанието на информацията относно качеството на въздуха, която трябва се представя на общините във връзка с задълженията им за управление на качеството на въздуха на тяхна територия.
 • Създаване/актуализиране на системи за ранно предупреждение в шестте общини.

ДЕЙНОСТ А2. Анализ и оценка на битовото отопление като източник на замърсяване на въздуха

 • Извършване на оценка на възможностите за подмяна на отоплителните системи на населението в кварталите със значителен принос към замърсяването на въздуха.
 • Извършване на оценка на осведомеността и нагласите на населението в шестте общини, вкл. за участие в схемата за подмяна на отоплението, която ще бъде реализирана през следващите две фази.

ДЕЙНОСТ А3. Анализ на алтернативи за отопление на домакинствата и пазарно проучване 

 • Идентифициране на възможностите за подмяна на отоплителните уреди/системи на домакинствата.
 • Провеждане на пазарни проучвания и анализ на ефективността на разходите за всеки от алтернативните варианти за отопление на домакинствата.
 • Извършване на проучване сред операторите/производителите на отоплителни инсталации и решения.
 • Изготвяне на доклад с препоръчителни варианти за подмяна на отоплителните уреди/системи на домакинствата за всяка от общините по проекта.

ДЕЙНОСТ А4. Анализ на Програмата за целево енергийно подпомагане в България

 • Изготвяне на анализ на нуждите на бенефициентите на Програмата за целево енергийно подпомагане.
 • Разработване на специални критерии за достъп до схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление. Тези критерии ще бъдат включени като елемент в концепцията за схемата, която ще бъде разработена в рамките на Дейност А5.

ДЕЙНОСТ А5. Разработване на схема за преход към алтернативни форми на битово отопление 

 • Разработване на концепции за схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата за всяка от шестте общини.
 • Провеждане на консултации със заинтересованите страни във всяка от общините.
 • Разработване на окончателни варианти на Схема за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата за всяка от шестте общини.

ДЕЙНОСТ А6. Изграждане на капацитета на координиращия бенефициент, асоциираните бенефициенти и заинтересованите страни  

 • Обучение на представители на различните звена в обхвата на схемата за управление на проекта по административни и управленски въпроси.
 • Назначаване на експерти по качество на въздуха в общините бенефициенти.
 • Обучение на представители на екипите, които отговарят за изпълнение на конкретни дейности по проекта по специфичните теми и технически въпроси.
 • Създаване на платформа за обмен на информация.
 • Създаване и поддържане на мрежа за координация в областта на управление на качеството на атмосферния въздух.

C. Конкретни дейности

ДЕЙНОСТ C1. Демонстрация (тестване) на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление 

 • Набиране на участници (домакинства) в схемата.
 • Оказване на съдействие на участниците в схемата, вкл. разкриване на бюра за администриране на схемата във всяка от шестте общини.
 • Доставка на отоплителните уреди по схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление.
 • Монтиране на новите уреди/системи за битово отопление.
 • Пробен период на работа, вкл. събиране и анализ на информация за тестването.

ДЕЙНОСТ C2. Оценка на пилотното тестване на схемата и финализиране на дизайна на схемата 

 • Извършване на анализ на цялата документация за изпълнението на схемата в шестте общини.
 • Провеждане на социологическо проучване сред домакинствата, участвали в пилотното тестване на схемата.
 • Провеждане на дълбочинни интервюта с общинските служители, които администрират схемата.
 • Разработване на обобщен доклад от оценката и препоръки за промени в схемата, и необходимостта от изменения на местната правна рамка.
 • Извършване на промяна в дизайна на схемата, ако е необходимо, вкл. актуализиране на набора от документи за изпълнение на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата.

ДЕЙНОСТ С3. Изграждане на капацитета на координиращия бенефициент, асоциираните бенефициенти и заинтересованите страни (фаза 2) 

 • Обучение на общинските служители, отговарящи за прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление.
 • Обучение на общински служители в областта на качеството на въздуха. 
 • Участие в актуализирането на Програмите за качеството на атмосферния въздух на Столична община и общините Бургас, Стара Загора, Русе и Велико Търново – тази задача ще бъде финансирана от ОПОС 2014-2020.

ДЕЙНОСТ С4: Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление 

 • Набиране на участници в схемата (домакинства).
 • Оказване на съдействие на участниците в схемата, вкл. чрез бюрата за администриране на схемата във всяка от шестте общини.
 • Доставка на отоплителни уреди по схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление.
 • Инсталиране на отоплителните уреди за алтернативни форми на отопление.

ДЕЙНОСТ С5: Оценка на прилагането на схемата 

 • Оценка на прилагането на схемата по отношение на участието на потенциални бенефициенти, силни и слаби страни, изпълнение, покритие и др. чрез събиране и анализ на:
  • количествена информация - цялата документация по прилагане на схемата
  • качествена информация - социологически проучвания сред населението, участници в схемата и администратори на схемата
  • информация за състоянието на въздуха - данни от системата за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.
  • информация за разходите за отопление на домакинствата
 • Формулиране на препоръки и предложения за промени в схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата в периода след проекта и за изпълнението на схемата на национално ниво.

ДЕЙНОСТ С6: Изграждане на капацитет на координиращия бенефициент, на асоциираните бенефициенти и на заинтересованите страни (фаза 3) 

 • Обучение за увеличаване на капацитета на общинските служители, отговарящи за прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление.
 • Обучение на общински служители в областта на качеството на въздуха.

ДЕЙНОСТ C7: Изготвяне на предложение за прилагане на схемата на национално ниво 

 • Изготвяне на предложение за прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата във всички общини с влошено качество на атмосферния въздух.

D. Мониторинг на въздействието на проектните дейности

ДЕЙНОСТ D1. Оценка на въздействието на проектните дейности и създаване на таблица с индикатори 

 • Набиране на информация, необходима за попълване на таблиците с показателите (количествени и качествени), които трябва да бъдат представени в докладите. Тези показатели служат за оценка на въздействието на Интегрирания проект с оглед на общите цели на програма LIFE в съответствие с регламента и многогодишната работна програма за периода 2014-2017 г.

E. Обществена осведоменост и разпространение на резултатите

ДЕЙНОСТ Е1. Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността  

 • Създаване и поддържане на уебсайт на проекта.
 • Създаване и поддържане на профили на проекта в социалните медии.
 • Създаване на местни информационни центрове.
 • Медийно отразяване на проектните дейности.
 • Организиране и провеждане на събития на национално и местно равнище.
 • Изготвяне и разпространение на информационни материали.

ДЕЙНОСТ Е2. Взаимодействие с други проекти по и извън Програма LIFE

 • Установяване на контакти и ефективно взаимодействие с проектите, финансирани по Програма LIFE и такива извън LIFE, насочени към опазване на чистотата на атмосферния въздуха.
 • Провеждане на обучително пътуване.
 • Представяне на проекта на международни форуми.

ДЕЙНОСТ Е3. Обобщен доклад за проекта

 • Изготвяне на обобщен доклад, чиято цел е да представи проекта на широката общественост на ясен и достъпен език. В доклада ще бъдат описани постиженията на проекта и дългосрочните ползи за околната среда, по-специално опазването на чистотата на въздуха, като по този начин ще се привлече вниманието към проекта на политици, журналисти, експерти и други заинтересовани страни по подобни теми и въпроси.

F. Управление на проекта и мониторинг на напредъка

ДЕЙНОСТ F1. Създаване на рамка за управление на проекта

Създаване на рамка за управление на проекта, включваща следните структурни звена:

 • Управителен комитет
 • Координационна група
 • Звено за изпълнение на проекта
 • Местни звена за управление
 • Експертен център.

ДЕЙНОСТ F2. Оперативно управление и мониторинг на прогреса по проекта

 • Разработване на План за действие.
 • Разработване и поддръжка на информационна платформа на проекта.
 • Осигуряване на синергия между изпълнението на Интегрирания проект и изпълнението на плановете за управление на качество на въздуха на шестте общини.
 • Разработване на подробни методологии за изпълнение на задачи по проекта.
 • Възлагане на изпълнението на задачите/дейностите по проекта.
 • Мониторинг и контрол на качеството на произвежданите материали.
 • Одобрение на документи, изготвени в резултат на изпълнението на проектните дейности.
 • Създаване и организация на система за документиране и отчитане на изпълнението на проекта.
 • Докладване на изпълнението на Програма LIFE.

ДЕЙНОСТ F3. Разработване на План „След LIFE”

 • Разработване на план „След LIFE“, който представя как ще бъдат продължени или възпроизведени дейностите, изпълнявани в рамките на Интегрирания проект, и как ще бъдат мобилизирани създадените по време на проекта човешки ресурси и управленски капацитет, как ще бъде осигурено финансиране и т.н.