Обучение по управление на проекти

Обучението се проведе на 20-21 ноември 2019 г. в с. Старозагорски бани. Темите на обучението обхващат: проектен цикъл и управление на проекти; определяне и анализ на заинтересованите страни; планиране на дейностите на проекта и график на изпълнението, анализ и управление на риска, планиране на проектните ресурси, допустимост на разходите, подготовка на бюджет на проекта.

 

Обучение по мониторинг и оценка

Обучението се проведе на 19-20 ноември 2019 г. в с. Старозагорски бани. Темите на обучението обхващат: същност на мониторинга – теоретични и практични аспекти; мониторинг на качеството на атмосферния въздух; мониторинг с дрон и термовизионна камера – презентация и демонстрация.

 

Обучение по социологически проучвания

Обучението се проведе на 16-17 октомври 2019 г. в с. Арбанаси, община Велико Търново. Темите на обучението обхващат видове социологически проучвания, подготовка на инструментариум за провеждане на социологическите проучвания и контрол на резултатите, резултати от проведените социологически проучвания на населението в градовете бенефициенти по ИП „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” и тяхното интерпретиране.

 

Обучение по работа в екип

Обучението се проведе на 15-16 октомври 2019 г. в с. Арбанаси, община Велико Търново. Темите на обучението обхващат: същност на комуникациите, ефективни комуникации, видове екипи и роли, жизнен цикъл на екипа, характеристики на добре функциониращите екипи, ефективни методи за работа в екип, метод за работа „мозъчна атака“, управление на конфликти в екипа.

 

Обучение по енергийна ефективност

Обучението се проведе на 29-30 май 2019 г. в гр. София, в офиса на Експертния център, ул. „Искър“ № 98. Темите на обучението обхващат: нормативна рамка, регулираща енергийната ефективност на жилищата; възможности за финансиране на мерките по енергийна ефективност в общините; енергийна ефективност на домакинствата – решения и технологии; представяне и дискусия за добри общински практики по енергиен мениджмънт в общините; обсъждане на възможностите за включване в схемата за подмяна на отоплителните уредите на дърва и въглища на критерии, свързани с енергийната ефективност.

 

Обучение по моделиране и инвентаризация на емисии

Обучението се проведе на 8 май 2019 г. в гр. София, в офиса на Експертния център, ул. „Искър“ № 98. В обучението бяха включени следните теми: видове моделиране на качеството на атмосферния въздух, представяне на дисперсионен модел AERMOD, инвентаризация на емисиите на замърсители – осигуряване на първични данни за дисперсионно моделиране и обработка на набраните данни, демонстрационна интерактивна сесия.

 


Обучение по оценка на програмите за качество на атмосферния въздух

Обучението се проведе на 7 май 2019 г. в гр. София, в офиса на Експертния център, ул. „Искър“ № 98. Темите на обучението обхващат: нормативна рамка на програмите за КАВ, съдържание на програмите на КАВ, методология на разработване на Програмите за КАВ.

 


Обучение по връзки с обществеността – изпълнение на комуникационните дейности в рамките на Интегрирания проект

Обучението се проведе на 18-19 април 2019 г. в гр. София, в офиса на Експертния център, ул. „Искър“ № 98. Темите на обучението обхващат: комуникационна стратегия, целеви групи, принципи и подходи на комуникацията в проекта, послания и канали за комуникация, план за действие, комуникация между информационните центрове и експертния център, план за действие на всеки информационен център с календарен график.

 


Местни пресконференции

СТАРА ЗАГОРА

На 18.03.2019 г. (понеделник) от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация Стара Загора на бул. „Цар Симеон Велики“ 107, зала № 203 се проведе Местна пресконференция по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE на Европейския съюз.

Пресконференцията беше открита от г-жа Росица Копривчина – Директор дирекция „Транспорт, чистота и екология“ – член на Управителния комитет - структурно звено за управление и изпълнение на проекта, в присъствието на Пламен Йорданов, началник отдел „Екология“ – член на Управителния комитет и служители на Община Стара Загора - членове на Местното звено за управление на проекта с отговорности по административните и финансови въпроси.

Г-жа Копривчина представи основните аспекти от Интегрирания проект – партньори, цели, фази на изпълнение, ключови дейности и срокове, финансови аспекти и очаквани резултати, както за целия проект, така и за Община Стара Загора като асоцииран бенефициент.

Представителите на медиите проявиха интерес и получиха информация относно реалните дейности, които ще се осъществят на територията на общината в полза на гражданите на Стара Загора и връзката им с изпълнението на мерките по действащата към момента Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Пресконференцията беше широко медийно отразена от печатни и електронни медии на местно равнище.

  


МОНТАНА

На 20.03.2019 г. (сряда) в Заседателната зала на Община Монтана се проведе пресконференция за Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE 2014 -2020 г. на Европейския съюз.

Пресконференцията беше открита от Диман Георгиев – Заместник кмет на Община Монтана в присъствието на г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана, Мариус Конов - Секретар на Община Монтана, членовете на местното звено за управление на проекта и представители на медиите.

Диман Георгиев представи основните аспекти на Интегрирания проект. Бюджетът на община Монтана по Проекта е 892 637 евро, като се предвижда да бъдат обхванати 530 домакинства на територията на общинския център.

Кметът на община Монтана г-н Живков заяви, че от 08.04.2019 г. в администрацията ще бъдат пуснати заявления за намерение, в които всеки желаещ може да посочи желанието си да подмени отоплителните си уреди с по-екологични, като самото кандидатстване ще стане на по-късен етап след уточняване на критериите.

 


ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 21.03.2019 г. (четвъртък) от 11:00 ч в сградата на Община Велико Търново се проведе пресконференция по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE на Европейския съюз.

В пресконференцията участваха Снежана Данева-Иванова – Заместник-Кмет „Финанси“, Зорница Кънчева-Миладинова – Началник отдел „Околна среда“ и Даниела Данчева - Главен счетоводител, Дирекция „Бюджет и финанси“.

Около 550 000 евро е стойността на безвъзмездната финансова помощ, която Община Велико Търново ще получи по Програма LIFE на Европейската комисия. Около 368 000 евро ще бъде съфинансирането от общинския бюджет за целия срок на реализация на проекта,който е шест години.

Пресконференцията бе отразена от местни печатни и електронни медии.

  


Обучение по управление и отчитане на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“

На 14-и и 15-и март 2019 г. се проведе обучение по управление и отчитане на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“. На обучението присъстваха експерти от екипите за управление и изпълнение на Проекта на всички общини – бенефициенти. Обучението се проведе в гр. София, в сградата на Столична община.

Целта на обучението беше да се представят и изяснят административни и финансови правила и процедури, свързани с изпълнението на Проекта. Темите, включени в обучението, обхванаха: отчитане на разходи, в т.ч. за персонал, за командировки, за оборудване, външни услуги, консумативи и други преки разходи, отчитане на непреките разходи, съхранение и архивиране на проектни документи, техническо отчитане, усилия за поддържане на нисък въглероден отпечатък, зелени обществени поръчки, FTP сървър.

   

Национална пресконференция

На 12.03.2019 г. (вторник) от 12.00 часа в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, зала № 1 се проведе Национална пресконференция по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE на Европейския съюз.

Пресконференцията беше открита от Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, в присъствието на Йоана Христова, зам.-кмет на Столична община и представители на всички общини – асоциирани бенефициенти по Проекта: Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново, Наталия Кръстева, зам.-кмет на Община Русе, Руска Бояджиева, зам.-кмет на Община Бургас, Диман Георгиев, зам.-кмет на Община Монтана, Мариус Конов, секретар на Община Монтана, Росица Копривчина, Директор на Дирекция „Транспорт, чистота и екология“, Община Стара Загора и Пламен Йорданов, началник отдел „Екология“ към дирекция „Транспорт, чистота и екология“, Община Стара Загора.

В пресконференцията взе участие и екипът за външен мониторинг по Проекта - NEEMO EEIG и представители на Министерството нa околната среда и водите.

Йорданка Фандъкова представи партньорите по Интегрирания проект, заедно с които през 2018 г. е спечелен първият за България интегриран проект по Програма LIFE на Европейския съюз.

Стойността на проекта е над 16 милиона евро, от които 60% са безвъзмездно европейско финансиране. С тези средства ще се осигури възможност за подмяна на отоплителните системи на близо 10000 домакинства на територията на шестте общини, ще се доставят по две нови стационарни станции за измерване показателите на атмосферния въздух във всяка от шестте общини, които в последствие да бъдат включени в Националната система за мониторинг на околната среда, ще се направи анализ на действащите Програми за управление на качеството на атмосферния въздух и предложения за новите програми, ще се подобри капацитета на бенефициентите за управление на качеството на въздуха.

Йоана Христова представи основни аспекти от интегрирания проект, сред които цели, приложима политика, ключови дейности и очаквани резултати.

Пресконференцията беше широко медийно отразена от печатни и електронни медии на национално и местно равнище.

  

Покана за Национална пресконференция

Във връзка с изпълнение на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” (LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR), финансиран по Програма LIFE на ЕС, в Столична община ще бъде проведена национална пресконференция по Проекта. Тя ще се проведе на 12-и март 2019 г. (вторник) от 12.00 ч., в гр. София, ул. „Московска“ № 33, сградата на Столична община, зала № 1.

На пресконференцията ще бъдат представени пред обществеността основните аспекти от Проекта, като цели, ключови проектни дейности и очаквани резултати.