Цели на проекта

Основните цели на интегрирания проект са:

1. Подобряване качеството на въздуха в общините София, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора


2. Изграждане и подобряване на капацитета на администрациите на шестте общини, така че да са в състояние да:

  • прилагат мерките, включени в Програмите за КАВ
  • извършват цялостен мониторинг и контрол, осигуряващи качеството на въздуха
  • използват различни източници на финансиране, включително средства от ЕС, за изпълнение на мерките за качеството на въздуха
  • разработват Програми за КАВ за следващия програмен период въз основа на достатъчно количествена и качествена информация

3. Повишаване на осведомеността и създаване на добре информирана общност от граждани и неправителствени организации, която да бъде партньор, опонент и коректив на администрацията по отношение на качеството на въздуха


4. Повишаване капацитета на всички общини в България с лошо качество на въздуха по въпросите, свързани с управлението на качеството на въздуха


5. Подобряване на трансфера на ноу-хау и опит в областта на качеството на въздуха чрез изграждане на мрежи с други общини в ЕС, отговорни институции, подобни проекти и др.